KELTAINENPAKU
rufien

VUOKRASOPIMUSEHDOT

Anolanver Oy:n Keltaisenpakun ajoneuvonvuokrausehdoissa noudatamme vuokrauksessa Suomen Autovuokraamojen Liiton yleisiä vuokrausehtoja, jotka ovat voimassa 01.03.2020 alkaen.

 1. YLEISET EHDOT

1.1 Näissä yleisissa ehdoissa tarkoitetaan vuokralleantajalla vuokraamoa ja vuokralleottajalla vuokraajaa.

1.2 Ajoneuvoilla tarkoitetaan vuokraamon vuokraajalle sopimuksen mukaan vuokraamia tai toimittamia moottorikayttoisia kulkuneuvoja kuten pakettiajoneuvoja, kuorma-ajoneuvoja ja generaattoriajoneuvoja seka mahdollisia muita moottorikäyttöisia ajoneuvoja kuten mönkijoita ja moottorikelkkoja.

 1. AJONEUVON VUOKRAUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN

2.1 Vuokraamo ja vuokraaja tekevät vuokraustilanteessa sopimuksen, jonka vuokraaja allekirjoittaa. Sopimuksessa on ajoneuvojen tuotekohtaiset sopimusehdot, joissa määritellään ajoneuvojen ja tuotteen käyttöehdot, palautuspäivä, vastuu vahinkotilanteissa sekä muut ehdot.

2.2 Sopimuksen allekirjoitus tapahtuu joko sähköisesti netissä hyväksymällä vuokraehdot tai vuokraamon ja vuokraajan henkilökohtaisella tapaamisella ja sopimuksen allekirjoituksella.

2.3 Vuokraaja nimeää vastuuhenkilön jokaiselle sopimuksessa mainitulle ajoneuvolle. Vuokraajan nimeämä vastuuhenkilö on pääasiallisessa vastuussa ajoneuvon asiallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon vuokraajan nimeämälle vastuuhenkilölle.

2.4 Vuokrasopimus solmitaan ajoneuvon tilaustavasta riippumatta aina vuokraamon ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön välillä. Jos vuokrasopimuksen maksajapuoli on yritys, vastuuhenkilö on aina yksityishenkilö, joka ajoneuvoa tosiasiallisesti ajaa tai on ollut sopimuksen allekirjoittajana. Jos ajoneuvoa ajaa joku muu kuin sopimuksen allekirjoittaja, niin vastuu on edelleen sopimuksen allekirjoittajalla.

2.5 Vuokraajan kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Jos ajokorttia ei ole ja ajoneuvo on silti vuokrattu niin, että joku muu ajaa ajoneuvoa, vuokraaja on velvollinen esittämään vuokraamolle asianomaisen kuljettajan ajokortin. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Tämä ei poista allekirjoittajan vastuuta vahinkojen suhteen.

2.6 Ajoneuvo luovutetaan henkilölle, jolla on olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito. Vuokraamolla on oikeus olla vuokraamatta ajoneuvoa, jos hän katsoo, että vuokraaja ei pysty ottamaan vastuuta ajoneuvosta. Vuokraamon ei tarvitse perustella erikseen kielteistä päätöstään.

2.7 Vuokrattava ajoneuvo ja laite on vuokraamon omaisuutta ja se tulee palauttaa sovittuna päivänä ja aikana sovittuun paikkaan. Ajoneuvon ja laitteiden maastavienti ei ole sallittua ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Ajoneuvoissa on GPS-paikannin. Ottamalla ajoneuvon käyttöönsä vuokraaja antaa suostumuksensa paikannustietojen käyttöön.

 1. VUOKRAN MAKSU

3.1 Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin kysymyksessä olevan luottokorttiyhtiön sääntöjä.

3.2 Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran nettivarauksen yhteydessä. Vuokraajalla on mahdollisuus maksaa ennakkoon eri maksuvälineillä sekä etukäteen vuokraamon kanssa sovitusti ajoneuvoa hakiessaan maksukortilla tai käteisellä. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

3.3 Vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

3.4 Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla vuokraamo varmistaa, että vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja, että maksukortti on voimassa.

3.5 Erityisesti todetaan, että vuokraamolla on oikeus silloin, kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksenmukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat, maksut ja sakot, ajoneuvon toimitus- ja noutoveloitukset, ajoneuvon käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

3.6 Mikäli sopimukseen vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus, milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi kahta luottokorttia.

 1. AJONEUVON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

4.1 Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamon tulee antaa vuokraajalle erillisestä pyynnöstä riittävä opastus ajoneuvon käytöstä. Ellei vuokraaja saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

4.2 Vuokrattava ajoneuvo on tarkistettu vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan ajoneuvon vastaanoton yhteydessä ajoneuvossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava vuokraamolle. Vuokraajan pitää ottaa ajoneuvosta kuvia ajoneuvon haun yhteydessä ja myös palauttaessa joka puolelta, niin että kaikki pinnat tulee kuvattua. Tarvittaessa vuokraajan pitää todistaa kuvilla, että hänen aikanaan ei ole vahinkoa tapahtunut.

4.3 Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

 1. AJONEUVON KÄYTTÖ

5.1 Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Jos vuokraajan edustaja ei ole saanut ajoneuvon kuljettajan tietoja ja allekirjoitusta, niin vastuu ajoneuvolle tapahtuneista vahingoista on aina viime kädessä sopimuksen allekirjoittajalla.

5.2 Vuokraaja on velvollinen aina tarvittaessa selvittämään, että hänen hallinta-oikeutensa ajoneuvon perustuu vuokrasopimukseen.

5.3 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

5.4 Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla ja normaaleilla ajoväylillä.

5.5 Vuokraaja maksaa tarvitsemansa ja käyttämänsä polttoaineen. Ajoneuvossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai ajoneuvon rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä ajoneuvolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli vuokraaja tankkaa polttoainetta kulutettua enemmän, vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan liikatankkauksesta aiheutuneita kuluja vuokraajalle. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista.

5.6 Vuokraaja on vuokra- aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä, renkaiden ilmanpaineista yms. Kaikista ajoneuvon mittaritaulun punaisista varoitusvaloista ja muista virheilmoituksista on heti ilmoitettava vuokraamolle.

5.7 Jos ajoneuvo pysäköidään hetkeksikin, käsijarru on ehdottomasti laitettava päälle ja auto on lukittava.

5.8 Ajoneuvon avaimia ei saa jättää muualle kuin vuokraamon kanssa sovittuun paikkaan ja aikaan. Jos asiakas jättää avaimet kiellosta huolimatta muualle kuin sovittuun paikkaan ja aikaan, niin vuokraamolla on oikeus sakottaa asiakasta 700 euron summalla sekä tämän lisäksi veloittaa asiakkaalta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot täysimääräisenä. Tämä koskee myös ajoneuvoa kohdistuneita varkaus-, ilkivalta- ja kolarivahinkoja.

5.9 Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan ajoneuvoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että ajoneuvolla on ajettu pidempi/lyhyempi matka. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

5.1.1 Tupakointi ja kotieläinten kuljetus ajoneuvossa on kielletty. Jos kieltoa rikotaan, siitä seuraa 500 euron sakko. Jos vuokraaja ei ole siivonnut ajoneuvosta omia tavaroitaan, roskiaan ja jälkiään, niin asiakkaalta peritään tästä 100 € sakko.

5.1.2 Vuokraamo ei vastaa ajoneuvoon jätetystä omaisuudesta.

5.1.3 Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä ajoneuvolle mitään muutos- tai korjaustöitä ilman vuokraamon etukäteen antamaa lupaa.

5.1.4 Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa ajoneuvoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava ajoneuvon korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

5.1.5 Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, henkilöiden tai kaluston kuljetukseen korvausta vastaan, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, muiden ajoneuvojen hinaamiseen, työntämiseen tai muuten liikuttamiseen eikä trailerin/perävaunun vetämiseen, jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella sekä mihinkään sellaiseen toimintaan, mikä on omiaan aiheuttamaan ajoneuvolle vahinkoa. Ajoneuvojen kuljettaminen alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty.

5.1.6 Jos ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon.

 1. AJONEUVON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

6.1 Vuokrattua ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu vuokraamon kanssa. Vuokraaja on velvollinen itse kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat ilmoitukset sekä hankkimaan ja ylläpitämään kaikki asianmukaiset luvat, joita ajoneuvon vienti ja tuonti sekä käyttö ulkomailla edellyttää.

6.2 Mikäli vuokraaja vie ajoneuvon Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa, vuokraamolla on oikeus periä tästä 500 €:n sopimusrikkomusmaksu.

 1. AJONEUVON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

7.1 Jos vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, asiakkaalle ei seuraa siitä hyvitystä. Ennalta maksetuissa vuokrauksissa ajoneuvon ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle.

 1. AJONEUVON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

8.1 Vuokraajan on palautettava ajoneuvo kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.

8.2 Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun ajoneuvo avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen ajoneuvon palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.

8.3 Mikäli ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole todistettavasti sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

8.4 Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä seka myöhästymissakko vuokra-ajoneuvon palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä ja vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Sakko on ensimmäiseltä tunnilta 60 euroa sekä 30 euroa jokaiselta seuraavalta tunnilta.

8.5 Vuokraamo ei vastaa ajoneuvoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

8.6 Mikäli ajoneuvo tai laite palautetaan sopimuksessa mainitun vuokra-ajan jalkeen eli myöhässa, on vuokraamolla oikeus peria ajoneuvosta tai laitteesta vuokraa täysimääräisenä jokaiselta alkavalta lisävuorokaudelta. Lisävuorokausi katsotaan alkavaksi joka päivä kello 7:30.

8.7 Mikäli myöhässä palautettu ajoneuvo tai laite aiheuttaa vuokraamolle

ylimääräisiä kustannuksia tai muita välittömiä vahinkoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan kaikki aiheutuneet kustannukset vuokraamolle täysimääräisenä.

 1. VUOKRAUKSEN MUUTTUMINEN

9.1 Mikali vuokraaja haluaa muuttaa sovittua vuokra-aikaa tai tehdä muutoksia vuokratun ajoneuvon osalta, vuokraamolla ei ole velvollisuutta sitoutua uuteen vuokra-aikaan tai tarjota toista ajoneuvoa. Vuokraamo pyrkii kuitenkin parhaan kykynsä mukaan sopimaan muutoksista.

9.2 Muutokset sopimukseen tulee aina tehdä kirjallisesti.

 1. AJONEUVOVARAUKSEN PERUMINEN

10.1 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vuokrauksen muuttumisesta tai peruuntumisesta aiheutuneet ylimääraiset kustannukset tai muut välittömät vahingot.

10.2 Ajoneuvovaraus voidaan perua ennen vuokra-ajan alkua. Jos vuokrausta ei peruta ajoissa, niin vuokraamo perii asiakkaalta täyden ajoneuvovuokran.

10.3 Jos peruutus tehdään 24 h sisällä, ennakkoon maksetusta vuokrasta palautetaan 50 %.

10.4 Jos peruutus tehdään aikaisemmin kuin 24h vuokra-ajan alkamisesta, niin vuokraamo palauttaa asiakkaan maksaman vuokran täysimääräisenä vähentäen vuokrasta 10 euron palvelumaksun.

11.VAKUUTUKSET

11.1 Ajoneuvot on vakuutettu vuokraamon toimesta.

11.2 Anolanver Oy:n Keltaisenpakun ajoneuvot on vakuutettu pelkästään perusliikennevakuutuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutus korvaa vahinkotilanteessa ainoastaan henkilövahinkoja ja syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja. Kaikissa muissa tapauksissa vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisesti.

11.3 Ajoneuvot on vakuutettu Suomessa. Ulkomaille ajamisen yhteydessä tulee vuokraajan erikseen tarkistaa vuokraamolta vakuutuksen kattavuus kohdemaassa. Vuokraamo varaa oikeuden vaatia vuokraajaa hankkimaan tarvittavat lisävakuutukset ajoneuvolle sitä ulkomaille ajettaessa. Ensisijaisesti lisävakuutuksen hankkii vuokraamo ja laskuttaa siitä vuokraajaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

11.4 Mikäli ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, vuokraajan on toimitettava vuokraamolle riittävät selvitykset vahinkotapahtumasta, vahinko-olosuhteista sekä näyttöä vahinkotilanteesta, jota vuokraamo kohtuudella voisi vaatia. Vuokraajan tulee kaikessa toiminnassaan toimia vuokrasopimuksen vakuutusehtojen mukaisesti.

 1. KORVAUSVASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

12.1 Vuokraaja sitoutuu maksamaan kaikki vakuutuksen piiriin ei-kuuluvat vahingot / kustannukset. Anolanver Oy:n Keltaisenpakun ajoneuvot on vakuutettu pelkästään perusliikennevakuutuksessa. Se tarkoittaa sitä, että vakuutus korvaa vahinkotilanteessa ainoastaan henkilövahinkoja ja syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja. Kaikissa muissa tapauksessa vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

12.2 Vuokraaja on ajoneuvon vuokra-aikana vastuussa aiheuttamistaan sopimuksessa määritellyistä kaikista kuluista ja vahingoista ajoneuvovuokraamolle tai kolmannelle osapuolelle.

12.3 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle, ajoneuvolle, ajoneuvon varusteille tai sisätiloille vuokra-aikana sattuneet vahingot ja katoamiset, ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset sekä maksamaan ajoneuvon korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta.

12.4 Vuokraaja vastaa myos vahingoista, jotka vuokraamo havaitsee ajoneuvoa palautettaessa tai myöhemmässä tarkastuksessa.

12.5 Vuokraaja sitoutuu korvaamaan ajoneuvon korjauskulut korjattavissa olevilta osin tai uuden vastaavan ajoneuvon tai laitteen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mikäli ajoneuvo tai laite on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa vuokraamolle.

12.6 Ajoneuvolle aiheutuneen vahingon korjauksen hinta määräytyy ammattikorjaamon hinta-arvion mukaan. Kuluihin lasketaan mm. toimistokulut ja vuokraamon työtunnit 60 € / t, kuljetukset korjaamolle sekä vastapuolelle aiheutetut vahingot, koska vastapuolelle maksetut korvaukset nostavat ajoneuvovuokraamon vakuutuksen hintaa. Vastapuolen vahinko on korvattava täysimääräisenä.

12.7 Vuokraamo laskuttaa vuokraajalta korjauskustannusten osalta vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

12.8 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan, mikäli vahinko aiheutuu alle 2 metriä korkeaan tilaan (esim. parkkitalot, porttikongit) ajamisesta seka ajoneuvon pysäyttäminen ilman kärsijarrua tai huolimattomasti käytetyn käsijarrun käytön seurauksena. Tai mikäli vahingon syy on ylikuormaus,  tupakanpoltto tai viillot verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä, ajaminen ajoneuvon ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ajaminen huonokuntoisilla teillä tai alueilla, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu ajoneuvolla ajoon. Ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

12.9 Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, ajoneuvon käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

12.1.1 Mikäli vuokraaja aiheuttaa vaurioita toisen ajoneuvoon, vuokraamo laskuttaa vuokraajalta toisen ajoneuvon korjauskustannusten ja muiden mahdollisten katettavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vahingosta vuokraamolle viipymättä vahingon tapahtumisen jälkeen, ja toimittamaan vuokraamolle vahingosta kaikki vuokraamon vaatimat asiakirjat ja selvitykset. Mikali vaadittavia asiakirjoja tai selvityksiä ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa vuokraamolle, tai mikäli vahinko ei kuulu vakuutuksen piiriin, on vuokraaja velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tapahtuneet vahingot kokonaisuudessaan.

12.1.2 Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen vuokraajaa aiheutetuista vahingoista.

12.1.3 Vuokraaja on aina vastuussa ja velvollinen maksamaan kaikki ne vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat kustannukset kuten myös yksityis- ja rikosoikeudelliset sekä viranomaismaksut, kuten ylinopeudesta määrättävät sakot ja rikesakot seka pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut tai muista liikennerikkomuksista tai -rikoksista aiheutuneet sakot, ylikuormamaksut, tietullimaksut, ruuhkamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut ajoneuvon vuokra-aikana. Tällaisissa tapauksissa vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

12.1.4 Mikäli vuokraaja ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, vuokraamolla on oikeus ilmoittaa  asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

12.1.5 Mikäli vuokraaja ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä siihen kuuluvia nokkakärryjä, vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 150 €. Mikäli vuokraaja palauttaa nokkakärryt kolmen (3) vuorokauden kuluessa ajoneuvon palautuksesta, vuokraamo palauttaa edellä mainitun 150 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

12.1.6 Jos ajoneuvolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai ajoneuvon käyttämisestä edellä mainitulla kielletyllä tavalla taikka siitä, että vuokraaja on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

12.1.7 Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen ja vääränlaatuisten muiden ajoneuvonesteiden käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra- aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Jos ajoneuvolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat johtuneet ylämainitusta syystä vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

12.1.8 Mikali ajoneuvoon kohdistuu aikataulun viivästyksiä tai muita seuraamuksia johtuen ennalta arvaamattomista olosuhteista kuten työtaistelu, luonnon mullistukset, salamat, sotatila, armeijan liikekannallepano, vaatimus takavarikosta, valuutan käyton rajoitukset, vieraan valtion säännokset, kapina ja/tai mellakka, tilapäiset kuljetusrajoitukset, polttoaineen jakelun keskeytys tai alihankkijoiden viivästys, on vuokraaja vastuussa toteutuneista ajoneuvolle tapahtuneista vahingoista, hävikistä tai muista seuraamuksista ajoneuvon noudon ja palautuksen välillä. Tähan sisältyy myos vuokranantajan vastuuvapaus edellä mainituista syistä ajoneuvolle tapahtuvista vahingoista ja/tai hävikeista johtuvista viivästyksistä vuokraajalle.

12.1.9 Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan vuokraamolle, mikäli vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

 1. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET AJONEUVOA KOHDANNEESSA VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

13.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvoon vuokra-aikana ja sen päätyttyä kaikista ilmenneistä vioista tai aiheutuneesta ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta seka toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet vahingon minimoimiseksi ja selvittämiseksi.

13.2 Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle.

13.3 Varkaudesta, ajoneuvoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava viipymättä myös poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

13.4 Vuokraamon ilmoituksen saatuaan on ohjeistettava vuokraajaa, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

13.5 Jos vuokraaja laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa kaikista vuokraamolle aiheuttamistaan vahingoista ja mahdollisesta ajoneuvon käyttökelvottomuudesta täysimääräisesti.

13.6 Vuokraamo tarjoaa teknistä tukea ja toimittaa mahdollisuuksien mukaan sijaispakettiauton viallisen pakettiauton tilalle ainoastaan Uudellamaalla. Jos vioittuminen tapahtuu Uudenmaan ulkopuolella, vuokraamo ei anna vaihtoautoa eikä teknistä tukea. Auton apukäynnistyksen, renkaan vaihdot ja muut pienet korjaukset asiakas sitoutuu Uudenmaan ulkopuolella hoitamaan omalla kustannuksellaan. Jos auto ei voi käynnisty tai sillä ei voi ajaa tai muissa vakavissa tapauksissa, vuokraamo tilaa hinausauton lähimpään huoltopisteeseen.

 1. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

14.1 Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai, että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti.

14.2 Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta.

14.3 Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon kaikkine varusteineen viivytyksettä vuokraamolle sovittuun palautuspaikkaan.

14.4 Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli ajoneuvo varastetaan tai ajoneuvoon tulee vuokraamon vastuulla oleva ajoneuvon käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa ajoneuvoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

 1. SOPIMUSRIKKOMUS JA VUOKRAAJAN KONKURSSI

15.1 Mikäli sopijapuoli on laiminlyönyt tai rikkonut tähän sopimukseen perustuvan velvollisuutensa eikä ole mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toinen sopijapuoli on tästä huomauttanut, laiminlyöntiään korjannut tai sopijapuolet eivät ole sopineet

korjaussuunnitelmasta, sopimusrikkomuksen kohdanneella sopijapuolella on oikeus

kirjallisesti purkaa tämä sopimus välittömästi, jos sopimusrikkomuksella on sille olennainen merkitys.

15.2 Sopijapuoli, joka haluaa purkaa tämän sopimuksen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen laiminlyönyt tai sopimusvelvollisuutensa rikkonut sopijapuoli on velvollinen korvaamaan tästä toiselle sopijapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot.

15.3 Mikäli vuokraaja asetetaan konkurssiin tai todetaan muuten maksukyvyttömäksi tai mikäli vuokraaja käyttää ajoneuvoa tämän sopimuksen vastaisesti, vuokraamolla on oikeus saada ajoneuvo vuokraajalta takaisin välittömästi.

15.4 Vuokraamo ei vastaa vuokraajalle tällöin mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, eikä se myöskään vapauta vuokraajaa maksamasta vuokraa vuokrakaudelta kokonaisuudessaan.

15.5 Vuokraamolla on myös oikeus periä 50 €:n sopimusrikkomusmaksu.

 1. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

16.1 Näistä yleisistä vuokraehdoista tai niiden tulkinnasta syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

16.2 Jos näiden yleisten vuokraehtojen ja vuokraamon ja vuokraajan välisten erityisten ja erillisten sopimusehtojen välille syntyy ristiriita, jälkimmäisten sopimusten ehtoja noudatetaan ensisijaisesti.

16.3 Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

16.4 Erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

 • Maksaminen
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com • Maksutavat


 • PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Euroloan.

  MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

  Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

  Euroloan: Euroloan Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 14 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Euroloan Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Euroloan Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–2000 euron ostoksille. Osamaksu laskutetaan 30 päivän välein, ja esimerkiksi arvoltaan 1500 euron ostoksen todellinen vuosikorko on 27,9 % maksuajan ollessa 12 kk (sis. korko, laskutuslisä ja avausmaksu). Rahoituspalvelullemme on myönnetty Avainlippu takeeksi kotimaisesta laadusta. Lisätietoja Euroloanista osoitteessa www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu

  Euroloan Consumer Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Euroloan Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Euroloan Consumer Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys. • Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot


 • Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Sähköposti: payform@bambora.com Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16) Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta